» هرمنوتیک :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» هنرچیست؟ :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» خانه فرهنگ جوان :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» مسابقات تئوری جشنواره هنر کشوری :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» نمونه سئوالات نقوش جانوری :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» نمایشگاه نگارگری(به مناسبت هفته معلم) :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» جشنواره مهارتهای هنری :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» به گلشن باز بهار آمد :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» ابزارهای تذهیب :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» تذهیب و تشعیر :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» استاندارد نگارگری :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» طراحی از گل و بوته :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» سئوالات کل کتاب مبانی هنرهای تجسمی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» گزارش فعالیت گروه آموزشی رشته نگارگری شاخه کاردانش سه ماهه پائیز 87 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» ۱۳۸٧/٩/۱٧ :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» شیوه آموزش طراحی در نگارگری سنتی ایران :: ۱۳۸٧/۸/۸
» مکاتب نگارگری :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» تذهیب قرآن :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
» ۱۳۸٧/٤/۳۱ :: ۱۳۸٧/٤/۳۱
» ۱۳۸٧/٤/۳۱ :: ۱۳۸٧/٤/۳۱
» ۱۳۸٧/٤/٢٥ :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» شیوه رنگ آمیزی با آبرنگ :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» فعالیتهای سالانه گروه آموزشی هنر شاخه کاردانش سال 87-86 :: ۱۳۸٧/٤/٦
» ابزار تذهیب :: ۱۳۸٧/٤/۱
» استاد محمد باقر آقا میری :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» مکتبهای تذهیب :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» نرم افزار اموزشی :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» نقش زن در نگارگری ایران :: ۱۳۸٧/۳/٤
» زنان پیشگام در نگارگری :: ۱۳۸٧/۳/۳
» تفکیک سایه روشن :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» اردشیر مجرد تاکستان :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» نمونه سوالات تاریخ هنر ایران :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» نگارگری :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» سئوال عملی هندسه نقوش :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» * سئوال عملی نگارگری :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» هندسه نقوش :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» نمونه سوالات نگارگری :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» تاریخ هنر جهان :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» * تاریخ هنر ایران :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» نمونه سوالات مبانی هنر های تجسمی :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» مکتبهای تذهیب :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن) در شاخه فنی و حرفه ای :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» نمونه سوالات طراحی :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» ز کوی یار می آ ید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی . نور :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» سایه روشن در طراحی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» رنگهـــا :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
» ۱۳۸٦/۱۱/٦ :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
» ۱۳۸٦/۱۱/٦ :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
» مجموعه فعاليت های پيش بينی شده سال تحصيلی 87-86 :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» همايش آموزشی هنر آموزان رشته هنر کاردانش :: ۱۳۸٦/۸/٢۳
» همایش علمی آموزشی معلمان هنر استان گلستان :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» گارگاه نگارگری هنرستان ۲۲ بهمن گرگان :: ۱۳۸٦/۳/۱۸
» فعاليتهاي گروه آموزشي نقاشي- نگارگري - تذهيب وتشعير استان گلستان :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
» دومين گردهمايي هنرآموزان رشته هنر شاخه كاردانش :: ۱۳۸٦/٢/٥
» هنر آبستره در جهان امروز : :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» پیشینه هنر آبستره : :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» دایره رنگ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» کتب کمک آموزشی رشته هنر شاخه کاردانش :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» تذهيب هنري كه ايرانيان آن را به اوج رساندند :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» برنامه عملياتي گروه آموزشي رشته هنر شاخه كارانش استان گلستان سال ۸۶-۸۵ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» ونگوگ نه و هشت دقيقه شامگاه 13 ژولای 1889 «طلوع ماه» را کشيد :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩
» آموزش ضمن خدمت نقاشي گرگان شاخه كاردانش آذر ۸۵ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩
» هنر :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
» گارگاه نقاشی هنرستان الزهرا(س) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» اولين گردهمايی آموزشی شاخه كاردانش سال تحصيلی ۸۶-۸۵ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» آموزش ضمن خدمت آبرنگ آدر ماه ۸۵ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» نمايشگاه نگارگري هنرستان 22 بهمن گرگان :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» گردهمايی هنرآموزان هنر آذر ماه 85 :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» گردهمايي هنرآموزان رشته ( نقاشي_ تذهيب و تشعير_نگارگري_گرافيگ كامپيوتر) :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» نقش محوری نقاشی :: ۱۳۸٥/٩/۸
» ۱۳۸٥/٩/٤ :: ۱۳۸٥/٩/٤
» ۱۳۸٥/۸/٢٦ :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
» نگارگري :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» گزارش كار ماهانه گروه اموزشی رشته نقاشی کاردانش مهرماه ۸۴ :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» خانه بروجردی :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» ۱۳۸٤/۸/٢٧ :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» نمايشگاه نقاشی هنرستان كاردانش ۲۲ بهمن گرگان :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
» کتابخانه هنرستان بعثت گرگان :: ۱۳۸٤/٧/٢٧
» ۱۳۸٤/٧/٢٧ :: ۱۳۸٤/٧/٢٧
» پيكاسوي فسقلي، نقاشي كه در چهار سالگي ميليونر شد :: ۱۳۸٤/٧/٢۳
» ایران به دنیا یک هنر مخصوص را عرضه کرده است که در نوع خودش بی مانند است. :: ۱۳۸٤/۱/٢٦
» تاریخ نقاشی :: ۱۳۸٤/۱/٢٦
»

سايه روشن با مداد

:: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
»

سي دی تاريخ هنر جهان

:: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
» تكنيك ضد نور آبرنگ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٧
»

:: ۱۳۸۳/۱٠/٢٥