۱-عناصر بصری کدامند؟

 1)نقطه-خط-سطح       2)بافت-رنگ         3)حجم-سایه روشن          4)هر سه مورد
2-شباهت میان طراحی و نقاشی در شرق دور چه بوده است؟1)در همه موارد تنها از مرکب مشکی استفاده می شده است.2)در هر دو مورد وسیله اثر گذار قلم خیزران بوده است.3)در هر دو هنر فقط مناظر طبیعی نقش می شده است.4)ابزارکاروروش کار در هر دو یکسان بوده است.3-کدامیک از هنر مندان زیر طراحی مستقل در ایران را به اوج رساند؟1)رضا عباسی       (2علیرضا عباسی      3)کمال الدین بهزاد       4)جنید4-تفاوت(drawing)و(desing)چیست؟1)drawingطراحی علمی و desingطراحی تجربی است.2)drawingطراحی فی البداهه و احسا سی و desingطراحی اصولی و کاربردی است.3)drawingطراحی از کلیات و desingطراحی از جزءیات است.4)drawingطراحی کامل از شئ و desingرسم اسکیس است.5-کدامیک از انواع drawingاست؟1)اسکیس و اتود        2)اتود و طرح کامل       3)اسکیس و طرح کامل        4)هر سه مورد6-از میان سه مرحله اسکیس و پیش طرح و طرح کامل کدامیک بهترین نمونه و جالبترین زاویه دید را به نقاش نشان می دهد؟1)اسکیس          2)پیش طرح         3)طرح کامل        4)هیچکدام7-اصول عام طراح کدام است؟1)بافت-حجم-سطح-حرکت                              2)تعادل-تناسب-ریتم-هماهنگی3)نقطه-خط-صفحه-حجم                                4)طول-عرض-عمق و حرکت8-قدیمی ترین آثارکشف شده در زمینه طراحی چقدر قدمت دارد؟1)15هزارسال          2)12هزارسال        3)30هزارسال         4)55هزارسال9-سمبولیسم چیست؟1)انتقال مفاهیم به وسیله نشانه های تصویری2)قهرمان سازی در شکلی فراواقعی به وسیله عناصر واقعی3)نمایش طبیعت به همان شکلی که دیده می شود4)انتقال مفاهیم متا فیزیکی به وسیله عناصر غیر واقعی10-ذهنیت گرائی چیست؟1)پرداخت عناصر واقعی در ذهن و انتقال آن بر روی زمینه اثر.2)ترکیب عناصر واقعی و غیر واقعی در ذهن و انتقال آن به طوری که واقعی به نظر برسد.3)گرایش به نمایش تصاویر ذهنی در مقابل نمایش عینی طبیعت.4)هیچکدام11-دوره هنر نمادین شامل کدام گزینه ها نمی شود؟1)هنر عصر سنگی               2)هنر تمام تمدنهای باستانی3)هنر تمدنهای دینی              4)هنر تمدنهای باستانی روم و یونان12-هنر تمد نهای باستانی روم و یونان جزء کدامیک از دوره های هنری از دوران سنگ تا حال است؟1)هنر نمادین         2)هنر واقع نما          3)هنر ذهنی            4)سمبولیسم13-هنر تمدنهای باستانی مصر و بین النهرین جزء کدام یک از تقسیمات هنری دوران غارها تا امروز است؟         1)هنر واقع نما          2)هنر نمادین          3)هنر ذهنی          4)هنر کلاسی سیسم14-طراحی انتزاعی چیست؟1)رسم تصاویری که به هیچ مو ضوع خاصی در ذهن هنرمند اشاره نمی کند.2)تصاویری که با استفاده از خط و نقطه در پی القای بعد زمان است .3)تصاویری که با نمایش صفت ویژه موضوع از طبیعت فاصله گرفته و خلاصه شده است.4)به خطوطی که به صورت اتفاقی بر سطح اثر نقش می بندد گفته می شود.15-مهمترین اثار طراحی اواخر عصر سنگ................1)سفالینه های منقوش است.                                         2)پاپیروسهای مصری است3)نقاشیهای غار لاسکو است                                         4)نقاشیهای شنی افریقا است16-کدامیک جزء ویژگیهای تصویر گری نمادین تمدن های باستانی بین النهرین نیست؟1)استفاده از موجودات ترکیبی                           2)رسم سر و پای انسان از نیم رخ3)رسم بدن انسان از نیم رخ                              4)جزء قدیمی ترین آثار هنری تمدنهای باستانی 17-کدامیک جزء ویژگیهای هنر مصر باستان می باشد؟1)افراد مهم به حالت طبیعی و افراد عادی با الگوی تصویری خاص نمایش داده می شدند .2)افراد مهم بزرگتر و افراد عادی کوچکتر نمایش داده می شدند .3)هنر مصر باستان جزء هنرهای واقع نماست .4)برای نمایش اشکال به ندرت از خطوط مرزی استفاده شده است.18-هنرمندان مسیحی برای نمایش عالم روحانی چه شیوه ای را به کار می بردند؟1)استفاده از عنصر تقارن                                2)استفاده از تصاویر شخصیت های مذهبی3)استفاده نکردن از خطوط مرزی جهت القای ازادی     4)نقاشی با شیشه منقوش19-مهمترین آثار تصویری هند مربوط است به.......................1)صحنه های زندگی بودابه صورت نمادین         2)نمایش حیوانات مقدس مانند فیل و گاو3)نمایش گلها و طبیعت                                  4)تصاویر مربوط به فتوحات پاد شاهان20-مهمترین ویژگی طرحهای ژاپنی کدام است؟1)استفهده از ضربات قوی قلم مو و فضای رنگ شده ی زمینه2)ضربات قدرتمند قلم مو و فضای سفید زمینه در طراحی3)حرکات سیال و پر پیچ و تاب و نامطمئن قلم مو4)سرعت زیاد طراحی و عدم تغییر طرح نهائی بوسیله هنرمند21-کدامیک از گزینه های زیر جزء هنرهای واقع نما نمی باشد؟1)یو نان و روم باستان        2)ایران           3)رنسانس و پس از ان          4)دوران هنر نوین22-اولین نمونه های شبیه سازی از چهره ی افراد در تاریخ مربوط به کدام هنر است؟1)هنر روم باستان           2)هنر یونان باستان          3)هنر دوره رنسانس       4)هنر شرق دور23-چه کسانی برای نخستین بار به طراحی از طبیعت بیجان پرداختند؟1)رومیان             2)ایرانیان            3)چینیان           4)یو نانیان24-هنرمندان کدام سبک به دلخواه از نمادها و اساطیر و تصاویر تاریخی در آثار خود استفاده کردند؟1)کوبیسم         2)فوویسم          3)مدر نیسم              4)پست مدرنیسم25-کدامیک از گزینه ها در مورد فضای درون کادر صحیح است؟1)نیروهای درون کادر در گوشه های تیز کادر به تعادل رسیده ثابت می شوند.2)فضای پایین کادر وزن بیشتری نسبت به فضای بالای کادر دارد.3)محور تقارن های عمودی و افقی بهترین مکان برای قرار دادن اشیاء در کادر است.4)هر چه اشیاء در کادر کوچکتر و متراکم تر شوند وزن انها بیشتر می شود .26-نحوه ی استفاده از فیکساتیو چگونه است؟1)به صورت عمودی و از فاصله 50 سانتی متر 2)به صورت مایل و از فاصله 40سانتی متری3)به صورت عمود از فاصله 35 سانتی متری4)به صورت مایل و از فاصله 25 سانتی متری27-مدادهای اولیه از ................تهیه می شد.1)گرافیک طبیعی و نا خالص     2)زغال مو    3)گرافیک طبیعی خالص     4)زغال چوب راش28-گرافیک از قرن ........و مداد معمولی با پوشش چوبی از قرن..........میلادی در طراحی رواج یافت1)15-19            2)17-18           3)16-18            4)16-1929-برای نوشتن به مدت طولانی و چرخاندن مداد به همه طرف و استفاده از تمام جهات مغز آن به ترتیب کدام مداد ها مناسبند؟1)مداد مستطیل نجاری- مداد گرد                                  2)مدادگرد- مدادشش گوش3)مداد شش گوش- مداد گرد                                       4)مدادکنته- مدادشش گوش30-مدادکنته مدادی است که..................1)در مغز آن درصد زیادی خاک رس بکار رفته است.2)زغال مغز آن از نوع چرب می باشد.3)تیرگی ان شبیه مرکب مشکی بر کاغذ است.4)از لحاظ شدت تیرگی برابر با مداد B6است.31-خطوط ممتدد و طولانی..............و خطوط کوتاه و بریده بریده................هستند.1)پویا و پر تحرک-نامطمئن و نا مستحکم              2)آرام بخش-عصبانی کننده3)لرزان و بی ثبات-محکم و ثابت                        4)ثابت و مستحکم-متزلزل و بی دوام32-خلاصه ترین وسیله تجسمی که مرز اشیاء را تعیین می کند کدام است؟1)نقطه                 2)سایه روشن                   3)خط                    4)برجستگی و فرورفتگی33-در هاشور زنی کدام مورد باعث ایجاد تیرگی و روشنی نمی شود؟1)طول خطوط            2)کلفتی و نازکی خطوط             3)فاصله خطوط              4)هر سه مورد34-نمایش حجم و عمق آنگونه که به چشم می آید به کدام روش ها انجام می شود؟1)علم مناظر و مرایا               2)سایه روشن               3)ژرفنمایی جوی             4)هر سه مورد35-کدامیک از انواع پرسپکتیو برای نمایش تصاویر ذهنی به کار می رود؟1)سطحی و چند نقطه ای         2)محیطی و علمی           3)فضایی و محیطی      4)سطحی و فضایی36-پرسپکتیو دو نقطه توسط چه کسی پایه ریزی شد؟1)لئوناردوداوینچی             2)جور جونه               3)پی یرو دلا فرانچسکا              4)جو تو37)از کدام روش می توان تشخیص داد که پرسپکتیو یک نقطه ای است یا خیر؟1)در پرسپکتیو یک نقطه ای وجه روبرو به ناظر دچار تغییرات زاویه نمی شود.2)در پرسپکتیو یک نقطه ای امتداد خطوط مورب به یک نقطه می رسد.3)در پرسپکتیو یک نقطه ای نقطه گریز و خط افق همواره از محور افقی جسم می گذرد.4)1و2صحیح است.38-در پرسپکتیو دو نقطه ای اگر مکعب بالا تر یا پایین تر از خط افق قرار گیرد..............1)یک وجهی دیده می شود                 2)دو وجهی دیده می شود3)سه وجهی دیده می شود                 4)در این پرسپکتیو اجسام فقط روی خط افق قرار می گیرند39-برای ترسیم بناهای بسیار مرتفع چه نوع از پرسپکتیو مناسب است؟1)یک نقطه ای            2)سه نقطه ای              3)دو نقطه ای              4)پرسپکتیو رنگی40-در پرسپکتیو رنگی عناصر نزدیکتر ................و عناصر دور تر..............به نظر می رسد.1)غیر واضح-واضح           2)شفاف-غیر واضح         3)مات-شفاف         4)کدر و خاکستری-براق41)در آثار قدیمی مشرق زمین نمایش نور ......انجام گرفته و فضا و مو جو دات ........ترسیم شده اند.1)به صورت ذهنی-بدون سایه روشن                2)از دو جهت-با سایه روشن قرینه3)از سه جهت-با سایه کم و نور زیاد                4)از همه اطراف و با سایه های غیر واقعی42-روش سایه روشن کاریتوسط کدام هنرمند ابداع شد؟1)لئوناردوداوینچی              2)پل کلی              3)فرانسیسکو گویا            4)جان لر نتو برنینی43-ایجاد سایه روشن با کدام روش ها انجام می شود؟1)استفاده از تیزی نوک مداد و ایجاد خطوط     2)پهنای سر مداد و ایجاد سطوح باریک تیره و روشن3)موارد یک و دو                                     4)استفاده از تیزی نوک مداد و ایجاد ترام44)هر چه مداد پر رنگ تر باشد..................1)هاشور زنی با آن یکنواخت تر است                   2)کارائی آن کمتر می شود3)کار کردن با آن راحت تر می شود                      4)درجات خاکستری بیشتری به وجود می آورد45-حجم های مکعب و مکعب مستطیل از لحاظ نحوه نور گیری شبیه .........وکره شبیه.........میبا شد.1)استوانه – هرم            2)هرم استوانه               3)مخروط ناقص-استوانه           4)منشور-هرم46-در جدول خاکستری خاکستری خنثی معادل ............و تیره ترین خا کستری معادل............و رو شنترین خاکستری معادل ...............می باشد .1)سبز اصلی – آبی اصلی – قر مز اصلی2)زرد اصلی- آبی اصلی– قر مز اصلی3)قرمز و سبز اصلی- بنفش اصلی-زرد اصلی3)نارنجی و ارغوانی اصلی-آبی اصلی-قهوه ای اصلی47-برای موفقیت در زمینه نمایش حجم اشیاء با سایه رو شن رعایت کدام مورد الزامی است؟1)ایجاد درجات مختلف خاکستری                                     2)انتخاب زاویه تابش نور مناسب3)تشخیص و انتخاب درجه خاکستری معادل رنگ اصلی       4) همه موارد48-قدیمی ترین ابزار طراحی چیست؟1)گل و خاک رس                2)زغال                   3)سنگ های نوک تیز             4)خون حیوانات49-کدام مورد از معایب زغال فشرده نسبت به زغال طبیعی محسوب می شود؟1)زغال طبیعی تیره تر است و قدرت پو شا نندگی بیشتری دارد .2) زغال طبیعی بهتر از زغال فشرده بر روی کاغذ حرکت می کند.3) زغال طبیعی محکم تر و مقاوم تر از زغال فشرده در برابر فشار است.4)هیچکدام50-اگر تن زغالی قهو ه ای کمرنگ باشد...................1)چسب گیا هی در ترکیب آن بیش از حد به کار رفته است      2)خوب عمل نیامده است3)چوب آن از نوع بید است                                   4)در هنگام عمل آمدن هوا به آن رسیده است51-بهترین کیفیت در ارائه انواع تنهای زغال توسط چه کاغذی ایجاد می شود؟1)گلاسه و براق            2)کالک و صاف              3)تحریر              4)پرزدار و زبر52-در طراحی با زغال سطوح خاکستری تیره.................ایجاد می شود.1)با استفاده از تکنیک هاشور         2)با افزایش فشار روی دست و یا تکرار لا یه های جدید روی هم3)با استفاده از مقطع زغال به جای پهنای آن       4)با استفاده از زغال فشرده53-به چه روشهایی می توان با زغال طراحی کرد؟1)پهنای زغال       2)نوک زغال           3)هیچکدام           4)مخلوطی از هر دو54-مرکب در چه زمانی اختراع شد و اولین بار چه کسانی از آن استفاده کردند؟1)2000سال قبل از میلاد-ایرانیان              2)5000 سال قبل از میلاد-اهالی بین النحرین3)2500 سال قبل از میلاد-چینیان و مصریان        4)1500 سال قبل از میلاد-یونانیان و رومیان55-علت نامگذاری تکنیک طراحی با آب و مرکب به این نام چیست؟1)زیرا قبل از شروع کار سطح کار را نمناک می کنند.2)زیرا از مرکب خشک به همراه آب استفاده می کنند.3)زیرا با آب مرکب را رقیق می کنند و از آن غلظت های مختلف می گیرند.4)هر سه مورد56-در شیوه طراحی با آب و مرکب وضعیت تکیه گاه یا تخته شاسی چگونه است و چه تغییری می کند1)از حالت عمودی تبدیل به افقی می شود             2)از حالت عمودی تبدیل به مورب می شود     3)از حالت افقی تبدیل به عمودی می شود             4) از حالت افقی تبدیل به مورب می شود     57-قلم مو از نظر شکل به صو رتهای .........و از نظر جنس به انواع .............تقسیم می شود1)نوک تیز و نوک پهن-طبیعی و پلاستیکی           2)گرد و تخت – نرم و زبر3)نازک و ضخیم-کم دوام و پر دوام                    4)حرفه ای و آما تور – مرغوب و نا مرغوب58- قلم مو زبر مرکب را .........از دست می دهد.و خطوط.................ایجاد می کند.1)دیرتر-خشن تر       2)زود تر – سیال            3)زودتر-خشن تر          4)دیر تر – لطیف و ملایم 59-نحوه طراحی با آب مرکب چگونه است؟1)از دور ترین رنگها شروع می شود و به نزدیکترین رنگها ختم می شود.2) از خشن ترین سطوح شروع شده و به سبک ترین ختم می شود.3) از سنگین ترین عناصر صحنه شروع شده و به سبک ترین ختم می شود.4)از رقیق ترین لایه های خاکستری شروع شده و به غلیظ ترین آنها ختم می شود.60-در قلم فلزی..........................1)هر چقدر نوک قلم پهن تر باشد مرکب آن زود تر تخلیه شده و خط کوتاهتر است.2) هر چقدر نوک قلم نازکتر باشد خطوط کار بردی تر است.3) هر چقدر نوک قلم پهن تر باشد مرکب بیشتری بر می دارد و خط بلند تر می شود.4) هر چقدر نوک قلم بیشتر فشرده شود خطوط باریک تر می شود.61-در تکنیک قلم فلزی و راپید و گراف به کدام روش نمی توان سایه روشن ایجاد کرد؟1)روش نقطه نقطه                             2)روش هاشور زنی معمولی و متقاطع3)روش ایجاد سطوح یکدست به وسیله رنگ آمیزی        4)هیچکدام62-طراحی حالت با خطوط در هم تنیده سریع کدام مورد را نشان می دهد ؟1)بی علاقه بودن و بی حوصلگی طراح             2)عجله طراح3)مهارت طراح                                           4)شور و احساس طراح63- طراحی دقیق حالت با خطوط محیطی کدام مورد را آشکار می کند؟1)تلاش برای نمایش دقیق و سه بعدی موضوع2) تلاش برای استفاده از کمترین خط3)ذهن تحلیلگر و حساسیت بصری طراح4)هر سه مورد64-در طراحی با خطوط محیطی خطوطی مورد استفاده قرار می گیرند که...................1)سایه روشن حجم را نشان  دهند       2)طرح را بصورت اسکیس نشان دهند 3)به طرح حالت سه بعدی دهند           4)هر سه مورد65-عناصر بصری در کادر به چه شیوه هایی ترکیب بندی می شوند؟1)خطی-سطوح تیره و روشن             2)حجمی-خطی3)سطوح تیره –سطوح روشن            4)متقارن – متوازن66-ترکیب بندی خاص نگارگری ایرانی که میان عناصر اصلی تصویر ارتباطی نامرئی بر قرار می کند کدام است؟1)متقارن                       2)مثلثی                 3)حلزونی                   4)مربعی67-کدامیک از ابزار طراحی زیر بیشترین شباهت را از لحاظ نحوه کار و کارایی به پاستل گچی دارد ؟1)قلم ایر براش               2)زغال                 3)راپیدوگراف               4)گچ تحریر68-پاستل روغنی با کدامیک از ابزار طراحی زیر شبیه است ؟1)مداد شمعی                 2)ماژیک               3)زغال                       4)گچ تحریر 69-در طراحی با آبرنگ برای نمایش نور و سطوح سفید روی کاغذ سفید چه می کنند؟1)از رنگ سفید مخلوط با زرد استفاده می کنند2)روی کاغذ را در نقاط نورانی رنگ نمی کنند و از سفیدی کاغذ استفاده می کنند3)از ترکیب سه رنگ اصلی رنگ سفید را بدست می آورند4)به هر سه روش فوق عمل می کنند         
 1234
1   *
2   *
3*   
4 *  
5   *
6 *  
7 *  
8  * 
9*   
10  * 
11   *
12 *  
13 *  
14  * 
15*   
16  * 
17 *  
18   *
19*   
20 *  
21 *  
22*   
23  * 
24   *
25 *  
26   *
27*   
28  * 
29  * 
30 *  
31   *
32  * 
33*   
34   *
35*   
36 *  
37   *
38  * 
 1234
39 *  
40 *  
41*   
42*   
43  * 
44   *
45 *  
46  * 
47   *
48 *  
49   *
50 *  
51   *
52 *  
53   *
54  * 
55  * 
56*   
57 *  
58  * 
59   *
60  * 
61  * 
62   *
63   *
64  * 
65*   
66  * 
67 *  
68*   
69 *  

۱۳۸٧/۱/٢۸ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: