مصوبه هفتصدو پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 3/7/1386موضوع: ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن)  در شاخه فنی و حرفه ای

گرایش مرتبط در دوره دو ساله کاردانی پیوسته پویانمایی ( انیمیشن


شورای عالی آموزش و پرورش  با ایجاد رشته پویانمایی(انیمیشن) در دوره متوسطه شاخه فنی و حرفه ای با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمدی که بتواند علاوه بر انجام وظایف شهروندی ، با استفاده از آموخته های خویش در مشاغل مربوط به « انیمیشن » در سطح میانی  تکنیسین( فن ورز) به کار اشتغال ورزد موافقت می کند. مشخصات برنامه درسی ، جدول عناوین دروس و توانمندی های دانش آموختگان دوره سه ساله رشته مذکور به شرح پیوست می باشد.   جدول دروس 
پایه اولپایه دومپایه سوم
ردیفنام درستعداد واحدتعداد ساعتنام درستعداد واحدتعداد ساعتنام درستعداد واحدتعداد ساعت
نظریعملیجمعنظریعملیجمع نظریعملیجمعنظریعملیجمع
1تعلیمات دینی و قرآن 12+22+2تعلیمات دینی وقرآن 21+2-1+21+2-1+2تعلیمات دینی وقرآن 31+2-1+21+2-1+2
2تربیت بدنی 112تربیت بدنی 2-11-22تربیت بدنی3-11-22
3عربی 122عربی 1/21-11-1عربی 2/21-11-1
4زبان خارجه 133زبان خارجه 22-22-2تاریخ معاصر ایران 2-22-2
5ریاضی 144ریاضی 24-44-4تاریخ هنر جهان2ـ22ـ2
6زبان فارسی 122زبان فارسی 22-22-2طراحی (2)134156
7ادبیات فارسی 122ادبیات فارسی 22-22-2جغرافیای عمومی و استان3ـ33ـ3
8مطالعات اجتماعی33ادبیات داستانی2-22-2 کامپیوتر انیمیشن (2)ـ44ـ88
9فیزیک 1 و آزمایشگاه5/+21+2تاریخ هنر ایران2ـ22ـ2 کارگاه انیمیشن (2)134156
10علوم زیستی و بهداشت 22مبانی هنرهای تجسمی134156 بازیگری و حرکت112134
11شیمی1 و آزمایشگاه5/+21+2طراحی (1)ـ44ـ66 طراحی ‌حرکت  ـ44ـ66
12دروس انتخابی (پرورشی )  12کامپیوتر انیمیشن (1)112156 فیلمنامه انیمیشن 112134
13دروس انتخابی ( جبرانی ـ تکمیلی )24کارگاه انیمیشن (1)112156کارآموزی ( تراکمی ) ـ11ـ120120
14   آمادگی دفاعی2ـ22ـ2       
جمع کل3136جمع کل231033232346جمع کل151833153247
                   
     هدف کلی دروس تخصصی
کد درسنام درسهدف کلی
13162110طراحی حرکتطراحی و ایجاد حرکت برای شخصیت هایی از جنس طبیعت بیجان و سیکل های حرکت و شخصیت های انسان و حیوان
13162106کامپیوتر انیمیشن (1)توانایی کار با نرم افزار های گرافیکی، جهت پردازش تصاویر(عکس نقاشی گرافیک)
13162111کامپیوتر انیمیشن(2)توانایی کار با نرم افزارهای تدوین و متحرک سازی دو بعدی و نرم افزارهای سه بعدی و متحرک سازی و وکتور دو بعدی
13162108ادبیات داستانیشناخت عناصر و ساختار داستان و نگارش یک داستان کوتاه
13162113فیلم نامه انیمیشنشناخت عناصر و ساختار فیلمنامه و نگارش یک فیلمنامه کوتاه
13162109بازیگری و حرکتآشنایی با اصول بازیگری و کاربرد آن در طراحی حرکت
13162107کارگاه انیمیشن(1)آشنایی با مبانی تولید انیمیشن و کاربرد ابزار در مراحل تولید
13162112کارگاه انیمیشن(2)کاربرد تکنیک های انیمیشن جهت تولید فیلم های انیمیشن و ساخت یک فیلم کوتاه انیمیشن با تکنیک انتخابی
13162114کارآموزیکسب تجربه علمی و حرفه ای در کارگاه تولید فیلم های انیمیشن
    جدول دروس و توانایی ها
ردیفتوانایی هادروس اصلی و تخصصی
1طراحی از اشیاء بی جان، طبیعت، معماری ، انسان و شناخت عناصر بصریطراحی (1) طراحی (2) مبانی هنرهای تجسمی
2طراحی و متحرک سازی تصاویر انسان، حیوان و اشیاءطراحی حرکت بازیگری و حرکت
3ساخت انیمیشن با تکنیک های دو بعدی و سه بعدی

کارگاه انیمیشن 1 و2

4کار با نرم افزار های رایانه ای برای ایجاد حرکت، تولید صدا و تدوین

کامپیوتر انیمیشن 1 و2

5نگارش داستان و تبدیل آن به فیلم نامه انیمیشنادبیات داستانی فیلم نامه انیمیشنتاریخ هنر ایران تاریخ هنر جهان
  جدول توانمندی های دانش آموختگان  
1-       توانایی طراحی از انسان،‌ حیوان و اشیاء4- توانایی کار با نرم افزارها، شیوه‌های رایانه‌ای برای ایجاد حرکت، صدا و تدوین
2- توانایی متحرک سازی تصاویر انسان، حیوان و اشیاء5- توانایی نگارش داستان و تبدیل آن به فیلمنامه
3- توانایی ساخت انیمیشن با تکنیکهای دو بعدی و سه بعدی 
    
   شاخه: فنی وحرفه ایکد:1
    زمینه :خدماتکد:1
    گروه : هنرکد:16
    رشته : پویانمایی ( انیمیشن )کد:21
   عنوان گروه بندی :دروس اصلیگرایش:کد: 
جدول عناوین دروس به تفکیک بافت    
        
                                                             

 

ساعات در ترم

 

ردیفتعییر کد درسعنوان درستعداد واحدنظریعملیجمعدروس پیش نیازدروس هم نیاز
1  0013162101طراحی   (1)4-180180  
2  0013162102مبانی هنرهای تجسمی430135165  
3  0013162103تاریخ هنر ایران260-60  
4  0013162104طراحی (2)4-180180طراحی (1) 
5  0013162105تاریخ هنر جهان260-60  
   جمع کل  16150495645  
     
    شاخه: فنی وحرفه ایکد:1
     زمینه :خدماتکد:1
     گروه : هنرکد:16
     رشته : پویانمایی ( انیمیشن )کد:21
   عنوان گروه بندی :دروس تخصصیگرایش:کد: 
جدول عناوین دروس به تفکیک بافت    
                                                              

 

ساعات در ترم

 

ردیفتعییر کد درسعنوان درستعداد واحدنظریعملیجمعدروس پیش نیازدروس هم نیاز
1  0013162106کامپیوتر انیمیشن  (1)23090120  
2  0013162107کارگاه انیمیشن (1)23090120  
3  0013162108ادبیات داستانی260-60  
4  0013162109بازیگری وحرکت2306090  
5  0013162110طراحی وحرکت2-9090  
6  0013162111کامپیوتر انیمیشن (2)4-240240کامپیوتر انیمیشن (1) 
7  0013162112کارگاه انیمیشن (2)430150180کارگاه انیمیشن (1) 
8  0013162113فیلمنامه انیمیشن2306090ادبیات داستانی 
9  0013162114کارآموزی (1)1-120120  
   جمع کل  212109001110  
  
۱۳۸٧/۱/٢۸ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: