*مبانی هنرهای تجسمی

 ۱- کدام گزینه صحیح است .

الف ) نگاه کردن یک رویداد ارادی است                             

ب)  نگاه کردن یک واکنش طبیعی عضو بینایی به نور است

ج  )   دیدن نوعی جستجوی بصری محسوب می شود           

 د )   دیدن یک رویداد ارادی است                               

- کدام گزینه از خصوصیات فیزیکی نیروهای بصری محسوب می شود .

الف )   بافت            ب)   اندازه                 ج  )    تیرگی                د )     هر سه مورد                            

- کدام گزینه در ارتباط با تعریف نقطه در هنرهای تجسمی صحیح می باشد .

الف )  موضوعی ذهنی است                      ب)   بدون تیرگی و روشنی است

 ج  )    چیزی ملموس است                       د )    کاملاً  بی شکل و اندازه است                               

14


- در یک اثر تجسمی برای نشان دادن تحرک وایستادگی به ترتیب از چه خطوطی استفاده می شود . الف )  عمودی و افقی   ب)   عمودی و مایل       ج  )   مایل و افقی           د )    مایل و عمودی                               15- هنر مندان معمولاً ترکیب عناصر و نیروهای بصری کار خود را برچه اساسی سازماندهی می کنند .الف )  براساس خلاقیت و روحیات درونی                     ب)    براساس کادر و فضای بصری موجود ج  )    براساس سطح و بافت اثر                                 د )      براساس ذهنیت                             16- در کدامیک از سبک های هنری ، نقاش خطوط را با اغراق و صراحت بیشتری ترسیم می کند .الف )  امپرسیونیست           ب)   اکسپرسیونیست         ج  )   رئالیست             د )    انتزاعی                               17- اشکال طبیعت از ترکیب کدامیک از شکلهای زیر بوجود می آیند . الف )   مربع – بیضی – مثلث                      ب)   مستطیل – مثلث – بیضی  ج  )   مثلث – دایره – مربع                        د )   دایره – مثلث – بیضی                                 18- کدام شکل نمادی از درون گرایی و آرامش به شمار می آید .الف )    دایره                    ب)    مربع                ج  )     مثلث               د )   استوانه                               19- فضای داخل یک لوله قطور را چه می نامند .الف )   حجم توخالی                      ب)    فضای منفی                 ج  )    حجم منفی                 د )    هر سه مورد                              20- در نقش برجسته های بدون رنگ برای نمایش بعد بر چه عناصری تاکید می شود .الف )  میزان تیرگی و روشنی                             ب)   برجستگی ها و فرورفتگی ها ج  )     ایجاد سایه ها در اثر تابش نور                 د )   هرسه مورد                                21- در آثار نقاشی قدیمی ایرانی استفاده از کدام « زیر ساخت » مرسوم بوده است .الف )  مثلث و دایره                              ب)   منحنی و چند ضلعی ج  )   منحنی ودایره                              د )    مثلث و چند ضلعی                               22- نوع بافت «کولاژ» کدام است .الف )  بافت ذهنی              ب)    بافت حسی                ج  )  بافت تصویری                  د )    بافت ترسیمی                              23-  کدامیک از عوامل زیر در بوجود آوردن یک ترکیب موفق بصری الزامی است .الف )  وجود رابطه ی هماهنگ اجزا                                           ب)  وجود تعادل بصری ج  )    وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر ترکیب                 د )  هر سه مورد                                 24- ضرورت ایجاد تعادل در کدامیک از هنرهای تجسمی بیش از موارد دیگر است .الف )   طراحی                 ب)    مجسمه سازی                ج  )   عکاسی                 د )     معماری                             25- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با مفهوم حرکت در هنرتجسمی بیشتر صادق است .الف )  تغییر در مکان                              ب)   جابه جایی در زمان ج  )   تکرار و توالی یک شکل                  د )   هر سه مورد                                26- تغییر شکل ماه از هلال باریک تا قرص ماه و معماری گنبد کلیسای سن سوایر هر یک به ترتیب دارای چه نوع ضرب – آهنگی هستند .الف )   متناوب – تکاملی            ب)     تکاملی – تکاملی                ج  )    متناوب – موجی          د )    تکاملی – موجی                              27- در محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی ، کدامیک از جنبه های ارزشی رنگ ، کاربرد دارد .الف )  جنبه استعاری رنگ                                ب)   جنبه توصیفی رنگ ج  )     رنگ به عنوان عنصری نمادین                د )    ارزشهای بیانی خود رنگ                              28- منظور از کنتراست « ته رنگ » چیست .الف )   کنتراست رنگ های خالص                      ب)      کنتراست رنگ های چرخه ی رنگ  ج  )     کنتراست رنگ های اولیه                         د )     هر سه مورد                              29- وسعت سطح متناسب دو رنگ آبی و نارنجی برابر است با :الف )   1 به 2            ب)     2 به 1              ج  )    1 به 3               د )    3 به 1                             30- کدام گزینه در ارتباط با تاثیر روانی رنگ « آبی » صحت دارد .الف )  رنگ بلوغ ، جوانی و شادابی است                       ب)     رنگی مرموز و ابهام انگیز است ج  )    آرام ، شکیبا و درون گرا است                             د )        رنگ بهار و رویش طبیعت است                           
۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: