۱- قدیمی ترین نمونه ی پیکره سازی بدست آمده از ساکنان اولیه ی فلات ایران چیست و در کجا کشف شده است .

الف )  لوحه ی حمورابی – بابل                       ب)    دسته چاقو – شوش

ج  )   مجسمه ی سنگی – شوش                    د )    دسته چاقو – سیلک     


  2- با ورود آریاییان به ایران آثار سفالی آن زمان چه ویژگی نسبت به قبل پیداکرد.

الف )  نوعی تنوع رنگ در آن دیده شد 

  ب)   نوعی تنوع نقوش در آن دیده شد

ج  )    نوعی پیوند میان سفالگری و پیکره سازی دیده شد         

 د )    نوعی روش لعاب دادن جدید ابداع شد                               

۳- آثار « زرین » فلز کاری که از اولین ساکنان فلات ایران بدست آمده متعلق به کجاست .

الف )    لرستان                     ب)    مارلیک وزبویه       

ج  )   شوش و عیلام                  د )    لرستان وعیلام                              

۴-نقش برجسته «بیستون» در کجاست و متعلق به چه دورانی می باشد .

الف )  تخت جمشید   - هخامنشی                    ب)    نزدیک کازرون – ساسانی

ج  )     نزدیک کرمانشاه – هخامنشی                 د )   نزدیک کرمانشاه - ساسانی                             

- نقاشی دیواری بدست آمده از «کوه خواجه » مربوط به کدام عهد است . الف )  اشکانی                       ب)     هخامنشی               ج  )    ساسانی                د )    تیموری36- کدامیک از گزینه های زیر در مورد آثار سیمین عهد ساسانی صحت دارد .الف )   این آثار شهرت جهانی دارد                      ب)   بیشتر شامل ظروف هستند ج  )     به پیکره سازی بیشتر نزدیک اند                د )     هرسه مورد صحیح است                              37- در هنر دوران سلجوقی یکی از ارکان اصلی کتاب آرایی به شمار می آید .الف )    تذهیب                    ب)    مصور سازی                 ج  )   خوشنویسی                د )  تجلید                                38- کدام گزینه مفهوم مینا کاری محسوب می شود .الف )   نوعی نقاشی روی فلز بوده است                      ب)     نوعی لعاب دادن بوده است ج  )     نوعی کاشیکاری بوده است                             د )        نوعی نقره کاری بوده است                           39- نوعی کاشی  « خشت کاشی » متعلق به کدام دوران است .الف )   سلجوقی                     ب)      تیموری              ج  )     صفویه                د )    زندیه                               40- « آلب ارسلان » چیست . متعلق به کدام دوران است .الف )   پارچه ای است با حاشیه ی خط – دوران ساسانی ب)     بشقابی است به خط کوفی – دوران سلجوقی ج  )   تنگ مفرغی مشبک است – دوران ساسانی  د )  کاسه ی بدل چینی است – دوران سلجوقی                                 41- دیوان « خواجوی کرمانی » توسط چه کسی مصور شده است .الف )   عبدالصیرفی             ب)   کماالدین بهزاد                 ج  )   جنید         د )   میر علی تبریزی                             42- کدام بنا از آثار مشهور عهد تیموری می باشد .الف )   مسجد کبود تبریز     ب)    سلطانیه        ج  )  محراب مدرسه امامی اصفهان           د )  هر سه مورد                                43- «درویش عبدالمجید طالقانی » کدام شیوه خطاطی را رواج داد .الف )   تعلیق           ب)    نستعلیق            ج  )  شکسته نستعلیق          د )   نسخ                               44-  در عهد صفویه ما شاهد کدام شیوه ی نقاشی هستیم .الف )   شیوه سنتی متکامل                           ب)   شیوه اروپایی مآب ج  )    شیوه متاثر از نقاشی غربی                 د )     هر سه مورد                              45- تابلوی معروف « فالگیر » اثر کدامیک از هنرمندان و متعلق به چه دورانی است .الف )   کمال الدین بهزاد – صفویه                      ب)     کمال الملک – قاجار ج  )    کمال الدین بهزاد - قاجار                           د )      کمال الملک – صفویه                              

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: