۱- در ارتباط با نقاشی غارها کدام گزینه صحیح است .

الف )  طبیعت گرایانه است                     ب)     ترکیب بندی رعایت نشده است

ج  )    تصاویر روی هم افتاده است           د )     هر سه مورد صحیح است                              

۲- فرهنگ سرخپوستان ، اسکیموها و برخی سیاهپوستان را می نامند .

الف )   پارینه سنگی                      ب)     نمادین             

ج  )   پریمی تیو              د )     سنبلیک                             


 ۳- قدیمی ترین نمونه های هنر آفریقایی کدام است .

الف )  مجسمه های چوبی                         ب)   صخره نگاریهای دوران نوسنگی ج  )      نقاشی های شنی                                     د )      مجسمه های مفرغی

  ۴- اختراع خط در کجا صورت گرفته است .

الف )   مصر                      ب)     یونان               

ج  )     بین النهرین               د )    چین                              

۵- از بین چهار گزینه کدامیک به ترتیب در ارتباط با لوحه های  : حمورابی ، نصیر پال دوم و نارام سین درست است .

الف )  بابل – آشور – آکد                      ب)     آْشور – آکد – بابل

ج  )    بابل – آکد – آشور                     د )      آکد – آشور – بابل                            

۶- استفاده از نقش دو گیاه پا پیروس و لوتوس در تندیس خفرن چه مفهومی دارد .الف )   نشانه ی صلح  و دوستی است                      ب)   علامت اتحاد مصر علیا باسفلی است ج  )      نشانه ی مرگ و زندگی است                        د )     علامت بقا و پایداری است                              52- نخستین تمدن عمده  هندی در کجا و خاستگاه های عمده آن کدام است .الف )   حوالی شمال رود سند – راجستان                      ب)   آجانتا – موهنجودارود و هاراپاج  )     حوالی شمالی رود سند – موهنجودارو وهاراپا       د )     آجانتا – راجستان                              53- کدام هنر را می توان نخستین مرحله جامع هنر ار و پای غربی نامید .الف )   هنریویان                     ب)    هنر روم                ج  )   هنر بیزانس                 د )   هنر رنسانس                               54- یونانیان بر مبنای کدام اعتقاد و براساس چه اسلوبی آثار هنری خود را به وجود می آورند .الف )   خدا شناسی – غیر واقع گرایانه                      ب)   خود شناسی – طبیعت پردازی  ج  )      خدا شناسی – طبیعت پردازی                       د )    خود شناسی – غیر واقع گرایانه                               55- عمده ترین هنر بیزانس در دوران طلایی آن کدام است .الف )  کنده کاری         ب)  طراحی اغراق آمیز بدن     ج  )    موزائیک سازی                 د )   هر سه مورد                               56- نقاشی کدام دوره از هنر چینی بیانگر کمال مطلوب و یگانگی مبتنی بر فلسفه وحدت وجود است .الف )    تانگ               ب)     یوآن       ج  )      مینگ               د )   سونگ                               57- مسلمانان هنرخوشنویسی را چگونه هنری به شمار می آوردند .الف )  انتزاعی                      ب)    ترکیبی                ج  )     مجرد               د )      تزئینی                            58- او اولین نقاشی است که با کارخویش ختم هنر قرون وسطی را اعلام کرد .الف )     جوتو                   ب)    میکل آنژ               ج  )    بوتیچیلی               د )  ماسوچو                                 59- یکی از آثار مهم « هوکوسای » است .الف )   پل فوجی                      ب)     موج عظم                ج  )      هنرپیشه کابوکی              د )  نورشامگاهی اندو                                60- هنری است  « پرحرکت  ، مجلل و رنگین ، غنی و اسراف کار ».الف )    کوبیسم                     ب)    سمبولیسم                ج  )    آبستره                 د )    باروک                             

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: