* نگارگری

 1- درچه دوره ای ، مصور کردن کتب با الهام از سنتهای باستانی نگارگری ایران و روم شرقی در ایران متداول شد .

الف )   تیموریان                     ب)     عباسیان          

ج  )  سلجوقیان              د )   صفویه                              

۲- کدام شیوه هنری در دوران سلجوقی بیشتر اجرا شده است .

الف ) ایجاد نقش بر روی کتب                  

ب)    ایجاد نقوش زیبا و طریق بر روی دیوارها

ج  ) ایجاد نقوش با ظرافت و دقت عمل بر روی سفالها      

د )      ایجاد نقش بر روی بناها                           

۳- کدامیک از نسخه های خطی زیر در مکتب بغداد مصور شده است

.الف )   عجایب المخلوقات قزوینی          

 ب)     شاهنامه فردوسی      

ج  )      مقامات حریری        

د )     هر سه مورد                              

۴- در کدامیک از مکاتب نقاشی ، موضوع اصلی انسان است و عناصر دیگر تابع آن نقش است .

الف )   مکتب بغداد                    ب)    مکتب تبریز                

ج  )   مکتب شیراز                 د )    مکتب هرات                             

۵- اولین مدرسه نقاشی در ایران توسط چه کسی احداث گردیده است .

الف )    مستوفی الممالک           ب)  ابوالحسن غفاری          

ج  )   محمد زمان      د )    سلطان محمد                              

۶- تابلوی « بانوی ایرانی » اثر کیست و به کدام شیوه نقاشی شده است .

الف )    کمال الملک – شیوه ایتالیا اصفهان                    

ب)    هادی تجویدی – شیوه صفوی  

ج  )      حسین بهزاد – شیوه صفوی                              

د )      عیسی بهادری – شیوه ایتالیا اصفهان                             

۷- « به کارگیری پرسپکتیو و نو آوری در قلم گیری » از ویژگیهای آثار کدام هنر مند است . الف )  میرزا آقا امامی          ب)    اسماعیل آشتیانی            

ج  )   حسین بهزاد                  د )   حاج مصور الملکی                          

۸- نوع خطوط با ضخامت یکسان در کدامیک از موارد زیر  کاربرد دارد .

الف )   سیم کشی                  ب)      جدول کشی              

 ج  )     بند کشی               د )     هر سه مورد                         

۹- شیوه طراحی جویبار در چه مکتبی به اوج تکامل خود رسید .

الف )  بهبهان                       ب)     قزوین              

ج  )     اصفهان               د )     تبریز                            

۱۰- معروفترین اثر «استاد آقا میری »  کدام است .

الف )   پندپیر                     ب)   تابلوی محراب                 

ج  )   زال و سیمرغ                د )  تابلوی ارعاب                               

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: