۱- هنر ایران باستان به طور کلی مربوط به چه دوره ای است؟

۲- دو موردازمشکلات بررسی هنر ایران باستان را نام ببرید .

۳- دلایل توجه محققین به هنر ایران باستان را بنویسید . (2 مورد (

۴- ساکنان اولیه فلات ایران در کدام مناطق زندگی می کردند واز فرهنگ کدام تمدن تاثیر پذیرفته بودند ؟


۵- تمدن یعنی چه ؟رابطه میان تمدن وهنر چیست ؟

۶- ابداع هنری در چه تمدنی صورت می گیرد ؟

۷- نام دیگر شهر باستانی سیلک چیست ؟

 الف – پرسپولیس    ب-آکروپول   ج – آکروپولیتن    د- سیلکین 

۸- تفاوت نقاشی وپیکرسازی در چیست ؟

۹- قدیمی ترین اثر سه بعدی (پیکرسازی ) به دست آمده از ایران باستان چیست واز کجا به دست آمده است ؟

۱۰- مهر های به دست آمده از سیلک دارای چه ویژگی است؟

۱۱- مجسمه هایی که از شوش به دست آمده بیانگر چه خصوصیاتی است؟

۱۲- در بررسی آثار سیلک وشوش با چه نکات مهمی روبرو هستیم ؟ دو مورد

۱۳- ویژگیها وتغییرات حاصل از اختراع چرخ سفالگری بر ظروف قدیمی چه بود؟ 2 مورد

۱۴- خصوصیت آثار سفالی مکشوفه در مارلیک گیلان چیست ؟

۱۵- فن لعاب دادن سفالینه ها از کدام منطقه به عیلامیان رسید؟

 الف-یونان  ب- مصر  ج- بین النهرین  د- روم

۱۶- با ورود آریاییها به این منطقه و پیوند میان سفالگری و پیکر سازی ظروف جدیدی ساخته شد.

 الف- زیویه   ب- شوش   ج- مارلیک   د- سیلک

۱۷- معروفترین سفال های کشف شده از ایران باستان متعلق به کدام مناطق و مربوط به چه دوره ا ی است ؟

 الف - ایلام ولرستان – 4 تا 6 هزار سال قبل

 ب – لرستان و شوش – 5هزار سال قبل 

 ج – مارلیک وسیلک – 4تا 6هزار سال قبل

 د - شوش وسیلک – 4تا 6 هزار سال قبل

۱۸- دو عاملی که باعث رشد سفالگری در ایران باستان شدند رانام ببرید . 

۱۹-  قدیمیترین نقاشی های غارها یا نقاشی های صخره ای ایرانی از کجا به دست آمده است ؟

 الف- از غارهای لرستان 

 ب- از تپه های باستانی سیلک

 ج- از غارهای خوزستان وایلام

 د- از مارلیک گیلان

۲۰- بیشترین نقاشیهای به جامانده از ساکنان اولیه فلات ایران چیست؟

۲۱- وجه مشترک سفالینه های به دست آمده از شوش وسیلک را بنویسید .

۲۲- نقوش سفالینه های شوش وسیلک چگونه است ؟

۲۳- اهمیت ذوب فلزات در تمدن بشری چیست ؟

۲۴- مهمتری آثارمفرغی به دست آمده از لرستان شامل چه اشیایی است ؟

 ۲۵- ذوب فلزات وساختن آلیاژ در چه زمانی میسر شد ؟

الف – 5 هزار سال پیش – 4 هزار سال پیش

 ب - 6 هزار سال پیش – 4 هزار سال پیش

ج - 6 هزار سال پیش –5 هزار سال پیش

 د - 5 هزار سال پیش – 5 هزار سال پیش

۲۵- آثار زرین ایران باستان از کدام مناطق به دست آمده است و چه ویژگیهایی دارد ؟ یک نمونه نام ببرید .

۲۶- نام اصلی تخت جمشید ............. بوده است . این مکان جنبه ای ............... برای هخامنشیان داشته است.

۲۷- بیشترین آثاری که از تخت جمشید به دست آمده شامل چیست ؟

۲۸- بهترین و سالمترین نقوش تخت جمشید متعلق به کدام قسمت است ؟

 الف – تالار صد ستون   

ب- کاخ خشایار 

 ج- کاخ دو دروازه  

د- تالار آپادانا

۲۹- آثار برجسته کاری وپیکر سازی دوره هخامنشی از کدام مناطق به دست آمده است ؟

۳۰- پنج تالار از تخت جمشید نام ببرید . بزرگترین وبهترین آنها کدام است ؟

۳۱- آثار نقش برجسته و پیکر سازی دوره هخامنشی دارای چه جنبه هایی است ؟ (2 مورد )

۳۲- دو مورد از نقش برجسته های روایتگر دوره هخامنشی نام ببرید . هر کدام در کجا موجودند ؟

۳۳- هخامنشیان از فرهنگ وهنر کدام تمدنها تاثیر پذیرفتند ؟چرا ؟ برای هر کدام مثال بزنید .

۳۴- ویژگی نقاشیهای دوره اشکانی کدام است ؟

۳۵- استفاده از رنگهای تخت بدون سایه روشن و قلم گیری سیاه در مرز پیکره ها مربوط به کدام دوره است ؟

 الف- هخامنشی   ب- سلوکی   ج- اشکانی   د- ساسانی

۳۶- نکته قابل توجه در فلزکاری دوره اشکانی چیست؟

الف-رشد طلاکاری ونقره سازی

 ب- رشد جواهر سازی 

ج- ساخت ظروف برنزی ونقره ای 

د- رشد مرصع کاری

۳۷- ساسانیان علاقه مند به احیای شیوه های هنری کدام تمدن بودند ؟

 الف- هخامنشی  ب- سلوکی  ج- اشکانی    د- یونانی

۳۸- بیشترین آثار معماری ونقش برجسته ساسانی از کدام مناطق به دست آمده است ؟ 

۳۹- معروفترین نقاش عهد ساسانی و کتاب معروف او چه نام دارد ؟

۴۰- کدام آثار فلزی در عهد ساسانی شهرت جهانی پیدا کرد ؟

 الف- آثار طلایی   ب- آثار نقره ای  ج- آثار مفرغی  د- آثار مسی

۴۱- ویژگی بارز اشیاء وآثار فلزی دوره هخامنشی چیست؟

۴۲- دلایل افول سفالگری در دوره ساسانی را بنویسید .

۴۳- دستمایه های ایجاد آثار هنری در ایران پس از اسلام چیست ؟

۴۴- علاقه هنر مندان ایرانی پس از اسلام به چیست ؟مثال بزنید .

۴۵- اساس نقاشی پس از اسلام در ایران چیست ؟

 الف- رعایت بعد نمایی  

ب-عدم دقت در جزییات

  ج- استفاده از رنگهای تخت بدون سایه روشن

 د- استفاده ازپرسپکتیو و سایه روشن

۴۶- قدیمی ترین نقاشی عهد اسلامی ایران از کجا به دست آمده است ؟

 الف – کوه خواجه   ب- دورا اروپوس   ج- ری   د- نیشابور

۴۷- خصوصیات نقاشی ایران پس از اسلام را نام ببرید

۴۸- موضوع نقاشی سفالینه های عهد سلجوقی چه بود ؟

      الف- نقوش هندسی   ب- داستانهای کهن ایرانی   ج- نقوش گیاهی   د- نقوش حیوانی

        ۴۹- تذهیب چیست ؟

۵۰- تناقض پدید آمده در نقاشی پس از اسلام در قرون اولیه هجری چیست ؟

۵۱- خطی که در قرون اولیه هجری در ایران رایج بود و حروفش دارای قوس بودند ؟

 الف – نسخ  ب- ثلث   ج- کوفی   د- تعلیق

۵۲- در این شیوه جلد سازی جلد چرمی خام راتحت فشار ضربات وا می داشته اند تا نقشهایی برجسته بدست آید  الف – مخملی    ب- لاکی   ج سوخته   د- ضربی

۵۳-  در جلد سازی قرون اولیه هجری از چه جنسی استفاده شده است وچرا؟

۵۴- دلیل رونق سفالگری در دوره سلجوقی چیست ؟

۵۵- دلیل رونق سفالگری در ایران پس از اسلام چیست ؟

۵۶- قدیمی ترین قالی جهان چه نام دارد ؟

 الف – بهارستان   ب- پازیریک   ج- بهار خسرو   د- زمستان

۵۷- به کار گیری خط در حواشی پارچه های کدام دوره دیده می شود ؟

 الف – دوره ساسانی  ب- دوره اشکانی  ج- دوره اسلامی   د- دوره صفوی

۵۸- بشقاب معروف آلب ارسلان سلجوقی توسط کدام هنرمند ساخته شد ؟

          الف- ابوالقاسم کاشانی   ب- مولانا حسن بغدادی   ج- حسن کاشانی   د- غیاث الدین

۵۹- شاهنامه دموت مربوط به کدام دوره است و خصوصیت نقاشیهای آن چیست ؟

۶۰-  در این شیوه نقاشی رنگها متنوع طرح ها با دقت در جزییات واستفاده از عناصر چینی ( کوه ابر و پرندگان )و      گلها ودرختالن پر پیچ وتاب دیده می شود؟

 الف- مکتب تیموری   ب- مکتب شیراز   ج- مکتب تبریز   د- مکتب اصفهان

۶۱- خصوصیت این خط این است که حروفش از سمت راست به چپ وازپایین به بالا تمایل دارند ؟

           الف نسخ  ب- کوفی   ج- تعلیق   د- رقعه

۶۲- ویژگیهای خط تعلیق را بنویسید

۶۳- کمال الدین بهزاد از نقاشان کدام مکتب به شمار می رود ؟ ویژگی آثار او چیست ؟

۶۴- شاهنامه بایسنقری آثار مکتب ........ در قرن ...... است ؟

 الف- شیراز قرن 7 هجری  

ب- هرات قرن 8 هجری 

ج- تبریز قرن 6 هجری  

د- اصفهان قرن 11 هجری

۶۵- مهمترین پدیده خوشنویسی عهد تیموری چه بود ؟

           الف- از بین رفتن خط کوفی  

            ب- ابداع خط تعلیق 

            ج- ترکیب دو خط نسخ وتعلیق 

             د- استفاده ازنستعلیق در کتیبه نویسی

۶۶- سه نقش ( ترنجی – سجاده ای – هندسی ) ابتدا در چه عهدی به قالیبافی ایران راه یافت ؟

           الف- سلجوقی    ب-تیموری  ج- صفوی  د- مغول

۶۷- محمدی ، آقا رضا و رضا عباسی از نقاشان کدام شیوه عهد صفوی بودند؟

۶۸- استفاده از رنگ و روغن بوم نقاشی و رنگهای خاص نقاشی های غربی در کدام عهد رواج یافت ؟

       الف- صفویه   ب- سلجوقی  ج- تیموری   د- قاجاریه

۶۹- در آثار این نگارگر نه غنای رنگهای شفاف وتخت بهزاد را می توان دید ونه ظرافت وسر زندگی خط های رضا عباسی ؟

 الف- سلطان محمد   ب- آقا میرک   ج- محمد زمان  د- آقا محمدی

۷۰- محمدی – آقا رضا- رضا عباسی از نقاشان کدام شیوه عهد صفوی بودند؟

          الف- اروپایی مآب  ب- سنتی   ج- چینی   د- 1و 2

۷۱- توجه این نقاش به خود انسان بیشتر از فضای اطراف اوست ؟

 الف- آقا میرک  ب- رضا عباسی    ج- محمدی   د- محمد قاسم

۷۲- نقاشی در دوره صفویه بر چند شیوه است ؟ توضیح دهید .

۷۳- شیوه (تذهیب معرق ) مربوط به کدام عهد است ؟

 الف – تیموری  ب- قاجار  ج- صفویه   د- مغول

۷۴- شیوه جلدسازی لاکی را توضیح دهید .

۷۵- ساخت ظروف ( بدل چینی ) در این عهد به حد اعلای رواج خود می رسد ؟

        الف- سلجوقی   ب- تیموری   ج- صفوی   د- مغول

۷۶- کدام شیوه کاشیکاری در عهد صفویه ابداع شد ؟

 الف – معرق  ب- خشت کاشی  ج- هفت رنگ  د- موزاییک

۷۷- کاشی هفت رنگ در چه دوره ای متداول شد ؟ شیوه کار آن را بنویسید

۷۸- از تحولات مهم در قالیبافی عهد صفوی است ؟

           الف- استفاده از نقش اسلیمی  

           ب- استفاده از ابریشم در بافت  

           ج- به کارگیری نقش گل شاه عباسی  

           د- بهره گیری از نقش سجاده ای

     ۷۹  - نقش معروف ( گل شاه عباسی ) به کدام دوره مربوط می شود؟

      الف – تیموری  ب- سلجوقی   ج- صفوی   د- قاجار

۸۰- از استادان معروف پارچه های چند تایی عهد صفویه است ؟

     الف- مولانا حسن بغدادی  ب- استاد حسن کاشانی     

     ج- غیاث الدین علی نقشبندی  د- استاد   مقصود کاشانی

- او از اولین بنیانگذاران مدرسه وموزه هنری در ایران است ؟

۸۱ الف- صنیع الملک   ب- کمال الملک   ج- میرزا موسی   د- محمد یوسف

۸۲- چه کسی را پایه گذار هنر گرافیک نوین ایران می دانند ؟ چرا ؟

۸۳- نقاشی های دوره قاجار شامل چه موضوعاتی است ؟

۸۴- از آثار کمال الملک دو مورد نام ببرید .

۸۵- نقاشی گل و مرغ چیست ؟

۸۶- چهار نفر از نقاشان دوره قاجاریه را نام ببرید .

۸۷- وی را پایه گذار هنر گرافیک نوین ایران می دانند .

 الف- کمال الملک  ب- صنیع الملک  ج- میرزا موسی  د- ابوتراب غفاری

۸۸- از خوشنویسان بر جسته عهد قاجار است؟

 الف- میر عماد  ب- علیرضا عباسی  ج- میرزا محمد رضا کلهر   د- سلطانعلی مشهدی

۸۹- دو مورد از تحولات کاشیکاری دوره قاجاریه را بنویسید .

۹۰- کاشیکاری عهد زندیه متاثر از کدام دوره بود ؟

 الف- تیموری  ب- صفویه  ج- سلجوقی   د- مغول

۹۱- چهار نقش عمده ( سجاده ای - گل ونقوش طبیعی – ترنج ولچک – حیوانی ) در قالیبافی کدام عهد رواج داشت ؟

      الف – قاجاریه   ب- تیموری   ج- سلجوقی   د- صفوی

   ۹۲- شیوه های کاشیکاری زیر در چه دوره هایی متداول شدند ؟

الف- خشت کاشی ب- کاشی معرق ج- کاشی هفت رنگ د- کاشی با نقش گل لندنی

   ۹۳ - در عهد ........................ نوعی ...................... به نام بدل چینی رواج می گیرد که      شکوفایی آن در عهد ........................ است .

۹۴- هر کدام از عبارات زیر را با کشیدن یک طرح ساده بیان کنید .

الف- نقش لچک وترنج ب- قسمتهای مختلف جلد کتاب ج – نقش صلیب وستاره د- نقش مهر از سیلک

۹۵- در دوره های سلجوقی ، تیموری ، مغول و صفوی به ترتیب چه نوع خطهایی ( خوشنویسی ) متداول شد ؟

۹۶- سه شیوه معروف جلد سازی نام ببرید .

۹۷- شیوه ( جلد لاکی ) در چه دوره ای آغاز ودر چه عهدی به اوج تحول رسید ؟

 الف- مغول تیموری  ب- تیموری – صفویه  ج- سلجوقی – صفوی   د- صفویه – قاجاریه

۹۸- خطوط تعلیق ، نستعلیق وشکسته نستعلیق در چه دوره هایی ابداع شدند ؟ خطاطان معروف هرکدام را نام ببرید .

 
۱۳۸٧/٢/٢٢ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: